Stichting WeConnect heeft de ANBI status per 13 juli 2020. ANBI staat voor ‘Algemeen nut beogende instellingen’. Dit keurmerk levert verschillende voordelen op. Ondermeer voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Ook zijn er belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting en een teruggave regeling voor de energiebelasting.

 

 

Stichting WeConnect is een educatieve stichting, opgericht op 24 december 2013 en ingeschreven onder nummer 59552115 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam.

RSIN of Fiscaal nummer: 853542296.

Adres:
Teslastraat 5
1098 VD Amsterdam.

Manager Tanja Fraai, telefoon:                    + 31 6 1697 0600
Email: info@stichtingweconnect.nl
Website: www.stichtingweconnect.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
De stichting heeft ten doel:

  1. het stimuleren van educatie en talentontwikkeling, met name bij jongeren; het bevorderen van emancipatie en identiteitsvorming;
  2. het verdiepen van de kennis van de eigen geschiedenis en cultuur; het verrichten van alle verdere handelingen, die met bovengenoemde in de ruimste zin verband houden of daartoe bijdragen.
 1. De stichting probeert haar doelen onder meer te verwezenlijken door:
  1. het ontwikkelen of doen ontwikkelen van educatieve en culturele programma’s in Nederland, op de eilanden behorend tot het Koninkrijk der Nederlanden en in Suriname.
  2. het maken en doen maken van multi-mediaproducties waarbij de identiteit van de verschillende bevolkingsgroepen centraal staat.
   Het maken of doen maken van theaterproducties ter bevordering van de sociale cohesie.

De projecten van Stichting WeConnect bestrijken een breed terrein: cultuur, educatie, milieu, natuur, zorg en welzijn.

Statuten Stichting WeConnect
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn beschreven in het Jaarverslag.

Bestuurssamenstelling:
Gilbert Isabella, voorzitter
Ron van der Veer, secretaris
Peter Rampertaap, penningmeester
Milouska Meulens, algemeen bestuurslid
Erik Timmerman, algemeen bestuurslid

Het beloningsbeleid van de Stichting:
Bestuur:
De bestuursleden van WeConnect ontvangen geen vergoeding.

Medewerkers:
De stichting heeft geen mensen in een vast dienstverband. Alle medewerkers van de stichting worden verloond op basis van gewerkte uren en dienen hun kwitanties of facturen in conform een werkovereenkomst.

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de stichting staat in het Jaarverslag..
De balans en de staat van baten en lasten en het financiële overzicht van de stichting staat in de Jaarrekening.

 

ANBI Publicatieplicht

Stichting WeConnect is een educatieve stichting, opgericht op 24 december 2013 en ingeschreven onder nummer 59552115 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam.

Het standaardformulier publicatieplicht ANBI staat hier, ondertekend door voorzitter Gilbert Isabella.
ANBI signed bij GI